Consiliul Elevilor

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR

Nr. crt Nume Prenume Clasa Funcția
1 OLARI EMILIA a VIII-a B Președinte
2 SOLOVASTRU ABIGAIL a VII-a A Vicepreședinte
3 STRUGARI NAOMI a VIII-a A Secretar
4 PRICHICI CIPRIAN a VIII-a A Concursuri școlare și extrașcolare
5 MAGDICI VASILE a VII-a A Cultura, educație și programe școlare
6 UTALE GEORGIANA a VIII-a B Sport
7 ȘOREA GRAȚIELA a VII-a B Avocatul elevului
8 OLARI GHIȚĂ a VII-a B Membru
9 APETRI ANCA a VI-a A Mobilitate, informare, consiliere
10 STRUGARI IONUȚ a VI-a A Membru
11 STRUGARI GEORGE a VI-a B Membru
12 BULIGA NAOMI a VI-a B Membru
13 SOLOVĂSTRU ANDREEA a V-a Membru
14 UTALE TEOFANA a V-a Membru
15 PRISACARIU VIORICA Profesor coordonator CSEREGULAMENTUL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 IASLOVĂȚ

Dispoziţii generale

Art. 1 Consiliul Școlar al Elevilor se organizează conform Regulamentului de Ordine Interioară , a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţilor de învăţământ preuniversitar şi a prezentului regulament. Este o structură asociativă de elevi , destinată promovării intereselor elevilor prin asigurarea unui cadru optim de dezvoltare a personalităţii şi capacităţii fiecărui elev.

Art. 2 Consiliul Școlar al Elevilor este un grup de elevi aleşi democratic care urmăreşte ca elevii să-şi exprime opinia în legătură cu problemele şcolare care-i afectează şi le reprezintă interesele, fără deosebire de sex, confesiune , naţionalitate ori convingeri politice.

Art. 3 Consiliul Școlar al Elevilor este un organism democratic prin care elevii exersează practicile democratice.

Art. 4 Consiliul Școlar al Elevilor promovează cooperarea , parteneriatul , munca în echipă , dezvoltarea personală a elevilor.

Art. 5 Consiliul Școlar al Elevilor apără drepturile şi pune în discuţie situaţii când acestea sunt încălcate.

Art.6 Consiliul Școlar al Elevilor contribuie la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul , abandonul şcolar , delicvenţa juvenilă )

Art. 7 Consiliul Școlar al Elevilor iniţiază , organizează şi desfăşoară activităţi extraşcolare .

Art. 8 Consiliul Școlar al Elevilor sprijină proiectele şi programele educative în care este implicată şcoala.

Art. 9 Consiliul Școlar al Elevilor organizează acţiuni în comunitate ( acțiuni de sprijin pentru copiii cu nevoi speciale, acţiuni pe probleme de mediu ).

Art. 10 Consiliul Școlar al Elevilor include un cadru didactic- Coordonatorul de proiecte şi programe educative, care are rolul de a sprijini şi îndruma activitatea lui.


Obiective generale ale Consiliului Școlar al Elevilor Școlii Gimnaziale Nr.1 Iaslovăț

 • Crearea unui mediu şcolar curat, primitor, care să le asigure elevilor securitate;
 • Promovarea învăţării civismului, eficienţei politice şi a atitudinilor democratice;
 • Promovarea încrederii între parteneri şi afirmarea valorilor personale;
 • Încurajarea cooperării, utilizarea energiilor pozitive ale elevilor şi reducerea indiferenţe , izolării şi înstrăinării acestora faţă de problemele şcolii;
 • Creşterea motivaţiei elevilor faţă de educaţie;
 • Sporirea prestigiului şcolii prin acţiunile şi programele desfăşurate;
 • Educarea şi sprijinirea spiritului de comunicare la nivelul şcolii în relaţiile profesor-elev-părinte;
 • Realizarea unei organizări administrative mai bune prin identificarea intereselor comune şi prin luarea unor decizii care să satisfacă nevoile comune ale elevilor, părinţilor, cât şi ale profesorilor;
 • Depistarea factorilor care generează situaţii conflictuale, negocierea şi medierea lor;

Obiective specifice ale Consiliului Școlar al Elevilor Școlii Gimnaziale Nr.1 Iaslovăț

 • Organizarea de dezbateri, consfătuiri , precum şi alte activităţi similare pe teme propuse de elevi;
 • Editarea, tipărirea şi difuzarea de materiale care au în centru activităţile şi interesele elevilor din şcoală;
 • Sesizarea anumitor disfuncţionalităţi din şcoală şi remedierea acestora;
 • Acţiuni caritabile;
 • Activităţi de petrecere a timpului liber;
 • Acţiuni de stimulare a potenţialului creativ al fiecărui elev;
 • Periodic, realizarea unui top al elevilor pe diferite criterii: situaţie şcolară, prezenţă, activităţi extraşcolare, concursuri / olimpiade;

Organizarea şi funcţionarea Consiliului Școlar Elevilor

 • Consiliul elevilor este alcătuit din reprezentanţii claselor din Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăț, aleşi în mod democratic, în primele două săptămâni de la începerea fiecărui an şcolar;
 • CȘE este coordonat de un cadru didactic - coordonatorul de proiecte educative - care are rolul de a realiza “legătura” cu ceilalţi profesori, de a sprijini acţiunile consiliului;
 • Elevii care doresc să candideze pentru CȘE trebuie să aibă cel puţin o recomandare din partea profesorilor;
 • Consiliul Școlar al Elevilor organizează alegeri pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de administraţie, preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului CȘE;
 • Reprezentanţii claselor promovează interesul acestora la nivelul Consiliului Școlar al Elevilor;
 • Reprezentanţii claselor sunt aleşi prin vot democratic pe perioada unui an;

Un bun reprezentant al unei clase ar trebui să întrunească următoarele calităţi:

 • Entuziasm în muncă, vitalitate şi rezistenţă fizică;
 • Dispoziţia de a accepta responsabilităţi;
 • Abilitatea de a lucra cu oamenii;
 • Capacitatea de a transforma un grup într-o echipă;
 • Capacitatea de a motiva membrii echipei;
 • Capacitatea de a organiza, decide şi a stabili priorităţi;
 • Personalitate creativă;
 • Tenacitate în realizarea sarcinilor;
 • Responsabilitate socială.

TEMATICA ȘEDINTELOR CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR
AN SCOLAR 2014-2015

Nr. crt Tema activității Termen Responsabil
1 Constituirea Consiliului elevilor
Prezentarea Regulamentului de organizare și functionare a CE
Prezentarea activității Consiliului din anul școlar 2014/2015
Propuneri pentru ROI
Stabilirea tematicii intâlnirilor
octombrie Prof. coordonator CȘE-Prisacariu V.
Presedinte CȘE Olari Emilia
2 ,,Și gestul tău contează !”
Campanie pentru prevenirea aruncării deșeurilor pe jos
Concurs:,,Cea mai curată clasă”
octombrie Presedinte CȘE Olari Emilia
3 ,,Succesul școlar”– aplicarea de chestionare
Propuneri pentru ROI
noiembrie Presedinte CȘE Olari Emilia
4 ,,Colinde, colinde”- pregătirea serbării de Craciun
Decorarea claselor – Concurs ,,Cea mai frumoasă clasă”
decembrie Olari Emilia
Utale Georgiana
5 Prevenirea abuzului si violentei in familie si societate februarie Olari Emilia
Strugari Naomi
6 ,,Siguranta pe Internet” Masa rotunda martie Magdici Vasile
Prichici Ciprian
7 ,, Un zâmbet, o speranță!” -campanie de sprijinire a elevilor aflați în dificultate. aprilie Strugari George
Strugari Emanuel
8 ,,Spune STOP FUMATULUI”- campanie antifumat noiembrie Presedinte CȘE Olari Emilia
9 ,,Copilaria –un joc frumos”
Activități dedicate zilei copilului
iunie Buliga Naomi
Apetri AncuțaVĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”