Viziunea școlii

Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăț îşi propune să promoveze o educaţie modernă, fundamentată pe principii şi valori educaţionale care să ofere tuturor elevilor posibilitatea dezvoltării lor în ceea ce priveşte: formarea intelectuală, formarea şi modelarea caracterului, stimularea şi încurajarea creativităţii, crearea unui climat favorabil studiului, permanenta preocupare asupra rolului pe care îl are şcoala în societate şi interesul de a răspunde cât mai eficient posibil la nevoile şi cerinţele acesteia; colaborare cu familia, comunitatea şi cu ceilalţi factori implicaţi în demersul educational.


Misiunea școlii

Şcoala Gimnazială Nr.1 Iaslovăț va asigura realizarea finalităţilor învăţământului primar şi gimnazial, gratuit şi obligatoriu, astfel ca absolvenţii să atingă standardele de performanţă necesare continuării studiilor în învăţământul liceal şi profesional, crearea de oportunităţi instructiv-educative accesibile şi de un înalt nivel calitativ, asigurarea egalităţii de şanse tuturor, formarea unei personalităţi compatibile cu statutul de cetăţean european.


Ținte strategice

  • Implementarea reformei manageriale in toate domeniile, a unui sistem flexibil de circulație a informației si a unei mai mari deschideri spre colaborare cu partenerii educaționali in beneficiul elevilor;
  • Realizarea unei școli incluzive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv educativ, prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor intr-o formă superioară de școlarizare;
  • Imbunătățirea continuă a rezultatelor invățării prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competențelor cheie și prin participarea la competiții, concursuri și olimpiade școlare;
  • Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor și mijloacelor moderne de educație, managementul pozitiv al clasei de elevi;
  • Dezvoltarea activităților educative extracurriculare orientate spre educația pentru dezvoltare durabilă, voluntariat, derularea proiectelor și parteneriatelor educaționale;
  • Modernizarea si dezvoltarea bazei materiale a școlii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui învățământ modern, a mediu școlar prietenos și sigur pentru elevi.

VĂ AȘTEPTĂM LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 IASLOVĂȚ

Deviza școlii: ,,O șansă fiecărui copil pentru a reuși în viață”